Filters
Voorkeuren
Zoek

Algemene verkoopsvoorwaarden

Toepassing: Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen het geheel van contractuele betrekkingen tussen Van Herck bv (anne-lore by Van Herck), met maatschappelijke zetel te Gasthuisstraat 46, 2440 Geel en ingeschreven in de KBO onder nummer 0426.373.297 (hierna Van Herck bv) en elke klant. Enkel Van Herck bv kan afwijken van deze algemene voorwaarden op orders, facturen of enige andere vorm van communicatie van Van Herck bv. Deze afwijkingen worden niet vermoed.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en latere specifiekere documenten van Van Herck bv, zal de inhoud van de latere documenten primeren.

Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden worden geacht door de klant aanvaard te zijn van zodra zij aan de klant zijn overgemaakt, of met uitdrukkelijke verwijzing ter beschikking zijn gesteld (vb. op de website van Van Herck bv).

Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Van Herck bv is alleen het Belgische Recht van toepassing.

Offertes en prijzen: Onze offerten zijn steeds vrijblijvend. De geldigheidsduur ervan bedraagt 30 dagen na de uitgifte, tenzij in de offerte een andere termijn vermeld wordt. Na deze termijn behoudt Van Herck bv zich het recht voor de bestelling niet langer te aanvaarden of de voorwaarden te wijzigen. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel voor de gewone maten. Voor grotere maten worden er supplementen aangerekend. De verzendingskosten worden apart vermeld.

Als Van Herck bv met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Van Herck bv niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Aankoop en betaling: De overeenkomst tussen Van Herck bv en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Van Herck bv gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Van Herck bv behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen met vorige orders.

Van Herck bv bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht. Betaling van producten gekocht via Van Herck webshop of B2C via e-mail gebeurt uitsluitend vooraf per overschrijving (bankgiro) of via de andere voorgestelde betaalmiddelen. Voor B2B bestellingen via e-mail bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mee, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest te betalen van 1% per maand. De verkoper behoudt zich het recht om het factuurbedrag te verhogen met 10%, met een minimum van 125,00 € als schadeloosstelling voor de gemaakte kosten.

In geval van niet tijdige betaling is Van Herck bv bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen. De goederen blijven eigendom van Van Herck bv tot ontvangst van de betreffende betaling.

De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering: Alle door Van Herck bv opgegeven leveringstermijnen in offertes of op andere wijze, zijn slechts indicatief en worden bij benadering meegedeeld. De leveringstermijn houdt geen resultaatsverbintenis in. De termijnen kunnen eenzijdig door Van Herck bv verkort of verlengd worden op basis van interne planning en/of andere redenen, zonder dat dit uitstel aanleiding geeft tot ontbinding van het contract, weigering van de goederen of schadevergoeding. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Levering gebeurt uitsluitend per koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van de koerierdienst kan u vinden op volgende website: www.dhlparcel.be

De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Voor goederen die tijdens of als gevolg van bijzondere omstandigheden (vb. epidemieën, pandemieën, oorlogen, of andere uitzonderlijke gebeurtenissen met verstrekkende gevolgen op het maatschappelijk en economisch landschap) worden geproduceerd, zoals bijvoorbeeld beschermschorten, wordt een specifieke bestellings- en leveringsprocedure voorzien die Van Herck bv toelaat om haar interne organisatie af te stemmen op de gevolgen van bijzondere omstandigheden en de leveringstermijnen voor verschillende klanten zo goed mogelijk na te komen. Deze procedure wordt als volgt bepaald: De klant geeft de bestelling via e-mail door aan Van Herck bv. In reactie op de bestelling zal Van Herck bv op basis van de interne planning een indicatie van de leveringstermijn en de totale kostprijs meedelen. Na bevestiging van de bestelling door de klant via e-mail komt de koop tot stand en gaat de klant over tot betaling van de helft van het factuurbedrag op het rekeningnummer van Van Herck bv ‘IBAN BE52 4173 0482 6109’, ‘BIC KREDBEBB’. Pas bij ontvangst van de betaling van het voorschot door Van Herck bv, wordt de productie opgestart. De 2de helft van het factuurbedrag wordt door de klant betaald bij levering. De leveringstermijn kan omwille van tussentijds gewijzigde planning of als gevolg van de bijzondere omstandigheden afwijken, zonder annulatie mogelijkheid voor de klant.

Productinformatie: Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven,… met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven of gedaan. Van Herck bv is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website, informatie of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Van Herck bv doet er alles aan om gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Van Herck bv u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

De producten aangeboden door Van Herck bv voldoen aan de wettelijke normen en mogen online verkocht worden.

Het is mogelijk dat Van Herck bv op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. Van Herck bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Garantiebepalingen: Nieuw geleverde producten met eventuele defecten zullen vervangen worden door eenzelfde of gelijkwaardig product. Gebruikte goederen kunnen evenwel niet teruggenomen worden, tenzij na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Van Herck bv.

Klachten en terugzendingen: Klachten moeten binnen de acht dagen na het ontvangen van de goederen schriftelijk worden uitgebracht. Klachten betreffende reeds gebruikte, verwerkte of door de koper beschadigde goederen worden niet meer aanvaard. Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting, kleur en finish, die uit een technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of die volgens handelsgebruiken algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor klachten. De verkoper behoudt zich het recht voor de rechtmatig geweigerde koopwaar te vervangen. Zonder schriftelijke toestemming van de verkoper mag de waar niet teruggezonden worden en deze toestemming sluit geenszins erkenning in. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Overmacht: Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien waarop Van Herck bv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van Herck bv niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Voorbeelden van overmacht zijn o.a.: staking, oorlog, lockdown, oproer, epidemie of pandemieën en de overheidsmaatregelen die daarop volgen, ziekte, brand, verandering van overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, staking bij leveranciers, faillissement van een leverancier, tekort aan brandstof,…

Elk geval van overmacht geeft Van Herck bv het recht om tijdelijk of definitief haar verbintenissen voortkomend uit de overeenkomst niet na te komen. In geen geval zal Van Herck bv enige aansprakelijkheid dragen voor enige niet-nakoming op grond van overmacht. De klant kan de overeenkomst niet beëindigen voor niet-nakoming van de verbintenissen als gevolg van overmacht. Overmacht zal nooit de tijdelijke of definitieve niet-nakoming van betalingsverplichtingen van de klant kunnen verantwoorden.

Intellectuele eigendomsrechten: De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Van Herck bv of rechthoudende derden.

Van Herck bv blijft steeds eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van alle goederen ontwikkeld voor de klant (met inbegrip van, maar niet beperkt tot ontwerpen, schetsen, tekeningen, beelden en hun realisaties in de goederen). De levering van de goederen impliceert geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten.

Alle design (ontwerpen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen,…) geleverd door Van Herck bv zijn exclusief bestemd voor goederen die door Van Herck bv geproduceerd worden en mag niet worden gereproduceerd, openbaar gemaakt of aan derden worden meegedeeld zonder voorafgaande toestemming van Van Herck bv. Deze materialen, evenals alle andere informatie verstrekt door Van Herck bv worden beschouwd als bedrijfsgeheim en kunnen alleen worden gebruikt door of met uitdrukkelijke goedkeuring van Van Herck bv.

Intellectuele eigendomsrechten geldig op alle materialen (bv logo’s) die de klant beschikbaar stelt als onderdeel van contractuele en precontractuele relaties, blijven bij de klant of de derde partij die de klant heeft gemachtigd zijn middelen ter beschikking te stellen van Van Herck bv. De klant verleent Van Herck bv het recht deze materialen te gebruiken voor de ontwikkeling van een aanbod en de vervaardiging van de goederen. De klant garandeert dat bij terbeschikkingstelling, geleverde materialen geen inbreuk maken op de rechten van derden. De klant vrijwaart Van Herck bv volledig van alle vorderingen en voorwaardelijke verplichtingen in verband met schade aan derden, en zal instaan voor de kosten die Van Herck bv als gevolg van deze vorderingen en schulden heeft moeten maken.

Aansprakelijkheid: Van Herck bv kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het verkeerd gebruik van het product door de klant, hetgeen bij het ontstaan van enige schade zal worden vermoed en door de klant met tegenbewijs zal moeten worden weerlegd. Van Herck bv voldoet aan de wettelijke normen voor de door haar geproduceerde goederen, maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor medische of gezondheidsschade die kan mede veroorzaakt zijn door andere factoren (zoals maar niet beperkt tot werkomstandigheden, persoonlijke medische of fysieke voorgeschiedenis, specifiek en niet voorafgaand aan Van Herck bv meegedeeld gebruik, …).

In het geval van gebreken met betrekking tot het product zal de maximale schadeloosstelling ten laste van Van Herck bv beperkt zijn tot de factuurwaarde van het product. Echter, indien de grondstoffen door de klant opgelegd worden zal de maximale schadeloosstelling berekend worden op het gefactureerde eindproduct exclusief de grondstoffen.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Van Herck bv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Van Herck bv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Van Herck bv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Van Herck bv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Van Herck bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Van Herck bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Geschillen: De verkoper behoudt zicht het recht voor ieder geschil, voortvloeiend uit het onderhavig contract, voor te leggen aan de rechtbanken van zijn rechtsgebied. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.